C4 Shopping väljer klimatsmart värme och kylanläggning

2 maj 2017

C4 Shopping vill satsa på ett geoenergisystem som bygger på att grundvatten används för att kyla och värma samtliga fastigheter på området.

Det stämmer väl in med satsningen på att bli ett miljö och klimatsmart shoppingcenter. Miljö-och hälsoskyddsnämnden har sagt ja till planerna och nu är det mark- och miljödomstolen som ska ta beslut i frågan. Högskolan och Centralsjukhuset i Kristianstad har redan liknande anläggningar. På C4 Shopping är tanken även att bygga/koppla ihop systemet med fjärrvärmenätet så överskottet på så sätt inte går till spillo. Vid provpumpningarna som gjorts har man också undersökt grundvatten-nivåerna och jordlagren och funnit att de inte påverkas.

C4 april:maj 5